Anatomija srca i kako radi naše srce?

Vaše srce je lokalizovano u sredini grudnog koša, između pluća, iza i nešto ulevo od grudne kosti. Obavija ga srčana kesa (perikard), membrana koja se sastoji iz dva sloja. Spoljašnji sloj obavija koren velikih krvnih sudova srca i pripaja se delom za kičmeni stub, dijafragmu i druga tkiva u okolini. Unutrašnji sloj je vezan za srčani mišić. Tanak sloj tečnosti razdvaja ova dva sloja i omogućava srcu da se pomera, iako je vezano za telo.

Srce je teško između 200 i 450 grama i nešto je veće od vaše pesnice. Prosečan broj otkucaja srca u toku dana je oko 100.000 puta, a za to vreme ispumpa oko 7.500 litara krvi.

Anatomija srca

Srce je mišićni organ veličine pesnice koji se nalazi u sredini grudnog koša, između pluća. Ima oblik konusa sa zaobljenim vrhom usmerenim prema levoj strani tela. Anatomski se srce deli na četiri komore: leve i desne pretkomore (atrijumi) i leve i desne komore. Pretkomore primaju krv, dok komore pumpaju krv iz srca.

Kako srce radi?

Srce radi kao pumpa koja ciklično pumpa krv kroz telo, obezbeđujući kiseonik i hranljive materije svim delovima tela, kao i uklanjanje otpadnih produkata metabolizma. Evo osnovnih koraka kako srce radi:

 1. Ulazak krvi: Krv iz tela vraća se u srce putem velikih vena koje se ulivaju u desnu pretkomoru (atrijum). Istovremeno, krv iz pluća ulazi u levu pretkomoru.
 2. Kontrakcija pretkomora: Kada se pretkomore napune krvlju, kontrahuju se i guraju krv kroz srce prema komorama.
 3. Prelazak krvi u komore: Kroz ventile, krv prelazi iz pretkomora u komore (desna krv u desnu komoru, a leva krv u levu komoru).
 4. Kontrakcija komora: Kada su komore napunjene krvlju, kontrahuju se i guraju krv iz srca u arterije. Leva komora šalje krv u aortu (glavnu arteriju koja nosi krv po telu), dok desna komora šalje krv u plućnu arteriju (koja nosi krv ka plućima radi obogaćivanja kiseonikom).
 5. Istiskivanje krvi: Kada se srce opusti, ventili se zatvaraju kako bi sprečili povratak krvi u pretkomore, a krv se istiskuje iz srca u arterije.
 6. Ciklus se ponavlja: Ovaj proces se neprekidno ponavlja, stvarajući kontinuirani protok krvi po telu.

Srce takođe ima sopstveni električni sistem koji kontroliše ritam kontrakcija. Električni impulsi nastaju u sinusnom čvoru (srčani pejsmejker) i šire se kroz srce, što rezultira kontrakcijom mišićnih vlakana srca. Ovaj električni sistem osigurava sinhronizovanu i efikasnu pumpnu funkciju srca.

Funkcija i struktura srca: Ključni elementi našeg krvotoka

Srce, vitalni organ našeg krvotoka, ima složenu strukturu koja omogućava efikasno pumpiranje krvi kroz naše telo. Sastoji se od četiri šupljine: leve i desne pretkomore, te leve i desne komore. Ove šupljine su odvojene mišićnim zidom, poznatim kao septum, koji razdvaja levu i desnu stranu srca.

Najčešća podela srca je na levo i desno srce, budući da ove strane srca imaju specifične uloge u cirkulaciji krvi. Levo srce, koje uključuje levu pretkomoru i komoru, odgovorno je za pumpu kiseonikom bogatu krv u aortu, glavnu arteriju koja snabdeva telo krvlju. Leva komora, kao najveća i najjača šupljina srca, igra ključnu ulogu u ovom procesu, istiskujući krv u aortu sa svakim otkucajem srca.

S druge strane, desno srce, koje čine desna pretkomora i komora, prima krv iz tela i pumpa je u plućnu arteriju, gde se krv obogaćuje kiseonikom u plućima.

Ovaj sistematičan rad srca omogućava da krv iz leve i desne strane srca ostane odvojena, sprečavajući mešanje kiseonikom bogate krvi sa onom koja se vraća iz tela i čeka na obogaćivanje u plućima.

Kroz svaki otkucaj srca, naše telo se snabdeva kiseonikom i hranljivim materijama, što omogućava svakoj ćeliji i organu da pravilno funkcioniše. Funkcija srca predstavlja osnovu našeg života, obezbeđujući neprekidnu cirkulaciju krvi koja održava naše telo zdravim i funkcionalnim.

Srčane šupljine

Srce je centralni organ našeg krvotoka, sastavljen od četiri ključne šupljine koje igraju vitalnu ulogu u cirkulaciji krvi. Ove šupljine su:

 • Leva Pretkomora: Prva od četiri srčane šupljine, leva pretkomora prima kiseonikom bogatu krv iz plućnih vena i usmerava je ka levom srcu za dalju distribuciju kroz telo. To je početna tačka kiseonika ukrasne krvi.
 • Desna Pretkomora: Paralelno sa levom pretkomorom, desna pretkomora prima deoksigeniranu (kiseonikom osiromašenu) krv iz tela i usmerava je u desni deo srca, pokrećući proces cirkulacije.
 • Leva Komora: Levom komorom se smatra najveća i najjača srčana šupljina. Ovo je srčani motor koji pumpa krv iz srca u aortu, najveću arteriju koja distribuira krv u sve delove tela. Leva komora igra ključnu ulogu u održavanju krvotoka i snabdevanju tkiva kiseonikom.
 • Desna Komora: Kao parna šupljina sa levom komorom, desna komora prima krv iz desne pretkomore i gura je u plućnu arteriju, gde se krv obogaćuje kiseonikom u plućima. Ovo je važan korak u cirkulaciji krvi, omogućavajući telu da obnovi svoje zalihe kiseonika.

Ove četiri srčane šupljine rade u harmoniji kako bi održale neprekidan protok krvi kroz telo. Njihova sinhronizovana aktivnost omogućava srčanom sistemu da održi vitalnost naših tkiva i organa, obezbeđujući im neophodne hranljive materije i kiseonik. Razumevanje funkcija ovih srčanih šupljina ključno je za shvatanje srčane anatomije i procesa cirkulacije krvi.

ljudsko srce

Ključni regulatori protoka krvi u srcu

Srčani zalisci su ključni elementi srčane anatomije koji igraju važnu ulogu u regulisanju protoka krvi kroz srce. Ovi zalistci se nalaze na ulazima i izlazima svake srčane komore i deluju kao ventili, sprečavajući povratni protok krvi i osiguravajući jednosmernu cirkulaciju. Evo pregleda srčanih zalistaka:

 • Mitralni Zalisci: Mitralni zalistak se nalazi između leve pretkomore i leve komore. Ovaj zalistak sprečava povratak krvi iz leve komore u levu pretkomoru tokom kontrakcije srca. To omogućava efikasno punjenje leve komore krvlju koja će biti ispumpana u aortu.
 • Tricuspidalni Zalisci: Tricuspidalni zalistak se nalazi između desne pretkomore i desne komore. On funkcioniše na sličan način kao mitralni zalistak, sprečavajući povratni protok krvi iz desne komore u desnu pretkomoru tokom kontrakcije srca.
 • Aortni Zalistak: Aortni zalistak se nalazi na izlazu iz leve komore u aortu, glavnu arteriju koja nosi krv po telu. Ovaj zalistak otvara se tokom kontrakcije leve komore, omogućavajući krvi da napusti srce i krene u sistemsku cirkulaciju. Nakon toga se zatvara kako bi sprečio povratni protok krvi nazad u srce.
 • Pulmonalni Zalistak: Pulmonalni zalistak se nalazi na izlazu iz desne komore u plućnu arteriju, koja nosi krv ka plućima radi obogaćivanja kiseonikom. Ovaj zalistak otvara se tokom kontrakcije desne komore, omogućavajući krvi da napusti srce i krene u plućnu cirkulaciju. Nakon toga se zatvara kako bi sprečio povratni protok krvi nazad u srce.

Ovi srčani zalistci su od vitalnog značaja za održavanje pravilne cirkulacije krvi i srčane funkcije. Njihova precizna regulacija omogućava srčanim komorama da efikasno pumpaju krv kroz srce i telo, osiguravajući adekvatnu snabdevanje kiseonikom i hranljivim materijama svim delovima tela.

Srce se grči (kontrahuje) i širi (dilatira). Grčenjem obe pretkomore istovremeno, otvaraju se zalisci i krv odlazi u komore koje se šire da bi primile ovu krv. Kontrakcijom komora, zalisci između pretkomora i komora se zatvaraju kako bi sprečili povratak krvi iz komora u pretkomore. Kontrakcijom komora otvaraju se zalisci između komora i velikih arterija i krv se ubacuje u ove arterije. U isto vreme pretkomore se šire i preuzimaju krv iz venskog sistema. Iako se jednake količine krvi izbace iz leve i desne strane srca, leva komora stvara mnogo veći pritisak.

Popularni blogovi

Anatomija srca i kako radi naše srce?

Vaše srce je lokalizovano u sredini grudnog koša, između pluća, iza i nešto ulevo od grudne kosti. Obavija ga srčana kesa (perikard), membrana koja se

Podelite ovo